What's on

ART @FOUGARO

CAFÉBISTROT ART @FOUGARO
Daily except Mondays | 9am until late
FOUGARO GALLERY ART @FOUGARO
Daily except Mondays | 6-11pm

Το Βιβλίο στο FOUGARO

LIBRARY5 Το Βιβλίο στο FOUGARO
On the last Wednesday of the month | 7pm

Το Ευ Ζην στο FOUGARO

CAFÉBISTROT Το Ευ Ζην στο FOUGARO
Friday - Saturday - Sunday | 5-8pm
WORKSHOP4 Το Ευ Ζην στο FOUGARO
Tuesday 6-7.45pm | Saturday 11am-12pm & 12.30pm
WORKSHOP4 Το Ευ Ζην στο FOUGARO
Tuesday 8-9.30pm

WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO

WORKSHOP4 WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
Friday 6.30-7.30pm | Sunday 12.30-13.30pm
WORKSHOP4 WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
Wednesday 5-6 pm
WORKSHOP4 WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
Wednesday 6.30-8 pm
WORKSHOP4 WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
Thursday 6.30-8pm | Friday 4.30-6pm | Saturday 6.30-8pm
WORKSHOP4 WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
Saturday 10.30am -12pm
LIBRARY5 WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
Saturday 12.30pm
WORKSHOP4 WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
Staurday 12.30-1.30 pm

WORKSHOPS FOR 15+ @FOUGARO

WORKSHOP4 WORKSHOPS FOR 15+ @FOUGARO
Friday 6.30-8.30pm

WORKSHOPS @FOUGARO

WORKSHOP4 WORKSHOPS @FOUGARO
Tuesday 4-6pm
WORKSHOP4 WORKSHOPS @FOUGARO
Wednesday 4-6pm
WORKSHOP4 WORKSHOPS @FOUGARO
Wednesday 6.30-8pm
WORKSHOP4 WORKSHOPS @FOUGARO
Saturday 6.30-8pm