Φύλλα δέντρου

Φύλλα δέντρου
Φτερά πουλιού
Άνεμος
Έπειτα θάλασσα
Κύματα
Χρόνος γαλάζιος
Ορίζοντες παντού
Και μπροστά μας
Ο ουρανός

Γιώργος
Σαραντάρης
1908 – 1941
Σαν Πνοή του Αέρα