Μικρό πουλάκι

Μικρό πουλάκι
φοράει κατάσαρκα
το κοκκινάκι του
μην του το πάρουν

ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ
ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ
ΤΑ ΜΙΚΡΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΚΑΝΑΣ
1944